Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website http://www.keuzehulp.info “www.keuzehulp.info” wordt beheerd door het PatientPlus, gevestigd 2518 AD, Den Haag, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 64659712.

PatientPlus gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van de bezoekers en gebruikers van deze webapplicatie. PatientPlus zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden. In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via patientplus.info, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.


Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Alle gegevens die door deze webapplicatie worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht of op andere wijze openbaar gemaakt. Verstrekte (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt gecombineerd met de beschreven grondslag.


Gebruik van de applicatie

Deze applicatie kan op twee manieren worden gebruikt:

 1. Zelfstandig
 2. Middels een zorgverzekeraar
 3. Aangeboden door PatientPlus haar klanten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen deze manieren omdat een verschil bestaat in de verantwoordelijkheid, de verwerking van persoonsgegevens en de bewaartermijnen.

 1. Zelfstandig - gebruik
  In dit geval treedt PatientPlus op als verwerkingsverantwoordelijke. PatientPlus baseert zich op de grondslag “toestemming” om de benodigde verwerkingen uit te voeren om het beoogde gebruik van de Keuzehulp applicatie mogelijk te maken.
  Het verwerken van Persoonsgegevens van de Gebruiker is noodzakelijk om de applicatie te laten werken en om de applicatie zijn doel te laten bereiken namelijk: De Gebruiker de Keuzehulp te laten doorlopen en daar een voor de Gebruiker nuttig resultaat uit te laten voortvloeien.

  Door gebruik te maken van de zelfstandige versie van de Keuzehulp geeft de Gebruiker toestemming voor het verwerken van zijn/haar Persoonsgegevens voor het hierboven beschreven doel.

  Tijdens zelfstandig gebruik van de applicatie worden minimale persoonsgegevens verzameld. Dit betreffen: email, diagnose, lengte, gewicht, patiënt gebonden antwoorden op informatie-, ondersteuning en beslisondersteuning, eventueel aantekeningen, antwoorden op PROMS- functionerings-vragenlijsten. In het geval dat er geen betaling nodig is, is het het streven om identificerende gegevens (IP-adres) niet te bewaren. Het tijdelijk verwerken van het IP-adres is noodzakelijk voor het functioneren van de applicatie. In het geval dat er een betaling gedaan wordt, zal PatientPlus deze betaalgegevens niet langer dan vijf jaar bewaard worden.

  Daarnaast baseert PatientPlus zich op de grondslag gerechtvaardigde belang van PatientPlus om specifieke gegevens te gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de en onder de aandacht brengen van de keuzhulpen. Er zal binnen de applicatie expliciet aangegeven worden om welke informatie het gaat waarbij het streven is dat de gegevens op zichzelf niet herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Bij het desbetreffende invoerveld zal de gebruiker geattendeerd worden op dit streven. Wanneer deze verwerking, op basis van een gerechtvaardigd belang, plaatsvind, zal er een opt-out mogelijkheid geboden worden. Op een later moment kan een opt-out aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar: anoukvandergracht@patientplus.info, tenzij de gegevens niet herleidbaar meer zijn voor PatientPlus waarbij het dus ook geen persoonsgegevens meer zijn.
 2. Middels een zorgverzekeraar - gebruik
  In deze situatie wordt de keuzehulp aangeboden door een zorgverzekeraar. PatientPlus treedt op als de verwerker. De klant van PatientPlus is verantwoordelijk voor de verwerkingen gedaan in opdracht voor deze zorgverzekeraar. De verwerkingsverantwoordelijke zijn in deze situatie:

  Het verwerken van Persoonsgegevens van de Gebruiker is noodzakelijk om de applicatie te laten werken en om de applicatie zijn doel te laten bereiken namelijk: De Gebruiker de Keuzehulp te laten doorlopen en daar een voor de Gebruiker nuttig resultaat uit te laten voortvloeien.

  Door gebruik te maken van de zelfstandige versie van de Keuzehulp geeft de Gebruiker toestemming voor het verwerken van zijn/haar Persoonsgegevens voor het hierboven beschreven doel.

  Tijdens zelfstandig gebruik van de applicatie worden minimale persoonsgegevens verzameld. Dit betreffen: email, diagnose, lengte, gewicht, patiënt gebonden antwoorden op informatie-, ondersteuning en beslisondersteuning, eventueel aantekeningen, antwoorden op PROMS- functionerings-vragenlijsten.
 3. Aangeboden door PatientPlus aan haar klanten
  In deze situatie wordt de keuzehulp aangeboden door klanten van PatientPlus. PatientPlus treedt op als de verwerker. De klant van PatientPlus is verantwoordelijk voor de verwerkingen gedaan in opdracht voor deze klant. De verwerkingsverantwoordelijke zijn in deze situatie:

  Bij het gebruiken van de Keuzehulp applicatie worden de volgende gegevens over u verzameld: Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, patiëntnummer, email, telefoonnummer, diagnose, behandelend arts, datum beslisgesprek, behandeling, datum operatie, lengte, gewicht, patiënt gebonden antwoorden op informatie-, ondersteuning en beslisondersteuning, eventueel aantekeningen, antwoorden op PROMS- functionerings-vragenlijsten. PatientPlus zal deze persoonsgegevens alleen in opdracht van de klant verwerken en dus niet doorgeven aan andere bedrijven of instanties tenzij de opdrachtgever hiertoe opdracht geeft of de wet zegt dat dit moet. De gegevens kunnen bijvoorbeeld in opdracht van de klant worden gebruikt voor onderzoeks- en kwaliteit en verbeterprojecten.

Contactformulier

Voor het invullen van het contactformulier op keuzehulp.info dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, rol en uw vraag in te vullen. PatientPlus verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om antwoord te geven op uw vraag. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het webformulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. Deze gegevens worden opgeslagen en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.


Cookies

Deze webapplicatie maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen beïnvloeden hoe gebruikers de site gebruiken. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan patientplus.info. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van patientplus.info, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze webapplicatie kunt benutten.


Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.


Verwerkers/Subverwerkers

PatientPlus kan verwerkers/subverwerkers inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. keuzehulp.info wordt ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerker van PatientPlus. PatientPlus maakt afspraken met verwerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen. PatientPlus zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derden die niet door PatientPlus is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij PatientPlus hiertoe gehouden is op grond van de wet.

De categorieën van derden waar PatientPlus uw Persoonsgegevens mee deelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening of andere doeleinden genoemd in deze privacyverklaring:

 • Webapplicatie hosting: Peercode.nl
 • SMS provider: www.spryng.nl

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via het reactieformulier worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard. Wij plaatsen alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.


Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Verder eisen wij adequate maatregelen van onze verwerkers/subverwerkers welke afgedekt worden middels een verwerkersovereenkomst.


Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.


Uw rechten

U heeft het recht PatientPlus te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen, in sommige gevallen heeft u het recht om vergeten te worden, recht op de restrictie van verwerking en het recht op dataportabiliteit en objectie tegen een verwerking. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming.


Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Anouk van der Gracht en is bereikbaar per e-mail op anoukvandergracht@patientplus.info.